Kundundersökning

Den ger kundernas uppfattning om styrkor och svagheter som åskådliggörs på ett enkelt och överskådligt sätt och du får ett underlag för att kommunicera och förankra resultatet i den egna organisationen. Undersökningen ger underlag för att skapa långvariga och lönsamma kundrelationer och att öka lönsamheten. Kundundersökningen kan kombineras med medarbetarnas syn.

Undersökningen ger svar på exempelvis: Hur skapar du större kundvärde för att vinna, behålla och utveckla dina kunder? Vilka är det viktigaste förväntningarna och kraven som kunden har? Hur förbättrar du din strategiska positionering gentemot dina kunder?

Nykundsbearbetning

Nykundsbearbetningen ger en lista på intresserade företag, ett underlag för fortsatt bearbetning, en bild av marknaden, samt underlag för investeringar och tillväxt.

Marknadsanalys

Marknadsanalys är en undersökning som syftar till att få en bild av marknaden och ett underlag för tillväxt. Den ger underlag inför nya investeringar och satsningar eller utvecklade produkter, i geografiska marknader, samt nya målgrupper i förhållande till befintliga kunder eller befintlig marknad.

Hållbarhetsredovisning – intressentanalys

Intressentanalysen är en del i hållbarhetsredovisningen och syftar till att verifiera de olika intressenternas syn på hållbarhet, såsom arbetsmiljö, energianvändning, utveckling av produkter, code of conduct, jämställdhet mm.

Bransch- eller konkurrentanalys

Bransch- eller konkurrentanalys tar reda på t.ex. ekonomisk situation inom branschen. Den ger en kartläggning och analys av vad konkurrenter gör eller förväntas göra.

Omvärlds- och trendanalys

Omvärldsanlys ger en karta som beskriver den strategiska framtiden – de faktorer, trender och osäkerheter som starkast påverkar villkoren på sikt. Analysen beskriver vad som händer med branscher, värderingar, kunder och konkurrenter. Den sammanfattar den komplexitet som varje företag och verksamhet lever i och gör det gripbart, tydligt och möjligt att agera. Det är en process med genomgång av historien, nuläget och framtidsbilder som binds ihop i en konkret handlingsplan.