Hållbarhet

Hållbarhet och riskbedömning

Intressentanalys eller väsentlighetsanalys är del i hållbarhetsredovisningen och syftar till att verifiera de olika intressenternas syn på hållbarhet, såsom arbetsmiljö, energianvändning, utveckling av produkter, code of conduct, jämställdhet mm. Undersökningen lämpar sig bäst med telefonintervju för att etablera kontakt och öka förståelsen för hållbarhetsfrågor, nationellt och internationellt. 

Riskbedömning utgår från de risker man ser i företaget, med utsläpp, lagar och regler, energianvändning, kostnadsökningar, etc.

Jag samarbetar med företag som använder extern hjälp med intervjuer för att verifiera intressenters syn. Det har blivit några stycken undersökningar under årens lopp. Den senaste innebar telefonintervjuer med kunder, leverantörer, samarbetspartners, ägare, styrelse och medarbetare. Medarbetarna var fler den här gången för att verksamheten utökats i flera länder och intervjuerna gjordes digitalt med de som var utanför Sverige och med dem som önskade det. Utmaningen är att skapa engagemang för att få ett bra samtal då det är frågor som kräver viss eftertanke. Resultatet används som en del i hållbarhetsredovisningen och som en konkret del i affärsplanen.

Branschanalys, konkurrentanalys och omvärldsanalys

Branschanalys görs för att utvärdera marknaden och förstå hur den fungerar i förhållande till sin egen position. Den kan se olika ut beroende på målet. 

Konkurrentanalys görs för att identifiera konkurrenter i jämförelse med egna styrkor och svagheter. Analysen anpassas efter målet.

Omvärldsanalys, eller förstå var din bransch eller omvärld är på väg, ger en karta som beskriver den strategiska framtiden med faktorer, trender och osäkerheter som starkast påverkar villkoren på sikt. I en snabbrörlig värld är förmågan att ständigt reagera, agera och förändra avgörande för att fortsätta utveckling och tillväxt. Analysen beskriver vad som händer med branscher, värderingar, kunder och konkurrenter. Den sammanfattar den komplexitet som varje företag och verksamhet lever i och gör det gripbart, tydligt och möjligt att agera. Det är en process med genomgång av historien, nuläget och framtidsbilder som binds ihop i en konkret handlingsplan. 

Branschanalys eller konkurrentanalys kan ibland vara en del i en kundundersökning eller i nykundsbearbetning, men kan också vara en separat undersökning. I uppdrag har det ibland inneburit en del detektivarbete med att kontakta företag för att få reda på t.ex. prissättning inom specifik bransch eller i kundundersökning få reda på vilka leverantörer man jobbar med. Då är det speciellt viktigt att skapa en relation i samtalet för att få till en dialog som båda parter tjänar på.

Omvärldsanalys används inte så mycket, enligt min uppfattning, inom näringslivet, men ibland dyker frågan upp eller kommer fram i diskussioner om hur resultatet av marknadsundersökningen ska användas.